ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДНИЦА Одсјек за стамбено-комуналне послове
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Просторно уређење, урбанизам и заштита околине, Комунални послови, изградња и послови МЗ
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Миодраг Продановић, Стручни сарадник за комуналне послове
Телефон: 057/340-836
E-мејл:

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Рационално и планско коришћење јавних површина.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о уређењу простора и грађењу, члан 60. и 65. (“Сл. гласник РС”, бр. 40/13 и 106/15); Закон о општем управном поступку РС, члан 190. и 208. („Службени гласник Републике Српске“, број: 13/02, 87/07 и 50/10); Правилник о форми, садржају и начину издавања локацијсих услова , члан 23. („Службени гласник РС“, број 69/13); Одлука о давању у закуп грађевинског земљишта ради постављања привремених објеката, Одлука се примјењује у цјелости (‘Сл.новине града Источно Сарајево“, бр.19/15); Одлука о општинским административним таксама, члан 1. Тарифни број 1. и 11. ( „Службене новине града Источно Сарајево, бр. 2/12 и 17/13)
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Такса за издавање локацијских услова 70 КМ (на рачун) или 10 КМ (таксеном марком) (ако је захтјев одбијен) 567-483-82000006-66 или Таксеном марком Вр.прих.: 722521; буџ.орг. 1088130; прима. општина ИНС; Позив на број 88
Накнада за закуп јавних површина Почетна цијена закупнине за кориштење грађевинског земљишта у својини Општине по 1м2 земљишта износи: 1) у I зони…5,00 КМ/м2; 2) у II зони…4,00 КМ/м2; 3) у III зони…3,00 КМ/м2; 4) у IV зони…2,00 КМ/м2; 5) у V зони…1,00 КМ/м2. Висина закупнине умањује се за 50% за такси стајалишта, паркиралишта и љетне баште. Висина закупнине умањује се за 30% за члана уже породице погинулог борца и инвалида I-IV категорије или члана његове уже породице.
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име и презима/ назив правног лица
Адреса становања или контакт адреса
ЈМБ/ЈИБ
Контакт телефон
Подаци о објекту / локација
Габарити
Адреса локације
Период закупа
Карактеристике објекта
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Рјешење о одобреној дјелатности Општинска организациона јединица или друга институција која издаје документ Копија Прибавља се по службеној дужности ако их странка не може доставити из оправданих разлога
Сагласност ЗЕВ Заједница етажних власника Оригинал
Копија катастарског плана РУ за геодетске и имовинско-правне послове Оригинал Прибавља се по службеној дужности на основу Споразума са РУГИП (остаје обавеза подносиоца захтјева да плати одговарајућу таксу/накнаду за тај документ)
Писмена сагласност власника или корисника земљишта или објекта Власник или корисник Оригинал
Ако посједује, одобрење за предходну годину Општинска организациона јединица или друга институција која издаје документ Копија Прибавља се по службеној дужности ако их странка не може доставити из оправданих разлога
РОК ЗА РЈЕШАВЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 10 дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Рок за преглед потпуности захтјева 3 дана.
Накнада за закуп јавних површина.
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Зависно од периода траженог у захтјеву.
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузимање обрасца захтјева