ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДНИЦА Одсјек за стамбено-комуналне послове
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Просторно уређење, урбанизам и заштита околине
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Миодраг Продановић, Стручни сарадник за комуналне послове
Телефон: 057/340-836
E-мејл:

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Обезбјеђење планског постављања реклама, без кварења естетског изгледа општине.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о уређењу простора и грађењу , члан 60. и 65. („Службени гласник Републике Српске“, број: 40/13, 106/15); Закон о општем управном поступку РС, члан 190. и 208. („Службени гласник Републике Српске“, број: 13/02, 87/07 и 50/10); Правилник о форми, садржају и начину издавања локацијсих услова , члан 23. („Службени гласник РС“, број 69/13); Одлука о јавном оглашавању на територији општине Источно Ново Сарајево, члан 10. (Сл. новине града Источно Сарајево, број: 4/10), Одлука о општинским административним таксама, члан 1. („Службене новине града Источно Сарајево“, бр. 2/12 и 17/13)
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Такса за издавање локацијских услова 70 КМ 567-483-82000006-66 Вр.прих.: 722318; буџ.орг. 1088130; прима. општина ИНС; Позив на број 88
Накнада за постављање огласних медија Висина накнаде се утврђује према врсти и рекламној површини рекламног медија, локацији (зони) и сврси рекламирања. Износ накнада за: Рекламни панои: Екстра – 80 КМ/м2; I) 40 КМ/м2; II) 30 КМ/м2; III) 20 КМ/м2; Дисплеј (екран): Екстра – 300 КМ/м2; I) 150 КМ/м2; II) 115 КМ/м2; III) 75 КМ/м2; Јарбол: Екстра – 400 КМ/год.; I) 200 КМ/год.; II) 150 КМ/год.; III) 100 КМ/год; Транспарент изнад саобраћајнице: Екстра – 20 КМ/днев; I) 10 КМ/днев.; II) 7,50 КМ/днев.; III) 5 КМ/днев.; Рекламирање на возилима – 80 КМ/м2; Ако подносилац захтјева рекламира сопствену производну дјелатност, о чему у спис предмета прилаже доказ, накнада се умањује за 50%. Ако подносилац захтјева врши комерцијално оглашавање, накнада се увећава за 150%, како је наведено у следећој табели: Рекламни панои: Екстра – 200 КМ/м2; I) 100 КМ/м2; II) 75 КМ/м2; III) 50 КМ/м2; Дисплеј (екран): Екстра – 750 КМ/м2; I) 375 КМ/м2; II) 287,50 КМ/м2; III) 187,50 КМ/м2; Јарбол: Екстра – 1000 КМ/год.; I) 500 КМ/год.; II) 375 КМ/год.; III) 250 КМ/год; Транспарент изнад саобраћајнице: Екстра – 50 КМ/днев; I) 25 КМ/днев.; II) 18,75 КМ/днев.; III) 12,50 КМ/днев.;Рекламирање на возилима – 200 КМ/м
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име и презима/ назив правног лица
Адреса становања или контакт адреса
ЈМБ/ЈИБ
Контакт особа
Контакт телефон
Мјесто, улица и број/тачна позиција локације предложене за постављање огласног медија
Врста рекламног медија/паноа
Карактеристике огласног медија (димензије, јавна површина/приватно земљиште, врста оглашавања, свијетлећи пано, број сијалица)
Период оглашавања
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Рјешење о одобреној дјелатности Општинска организациона јединица или друга институција која издаје документ Копија Прибавља се по службеној дужности ако их странка не може доставити из оправданих разлога
Нацрт огласног медија, са димензијама, статички прорачун темељне стопе Овлашћено предузеће Копија
Сагласност ЗЕВ (ако се пано поставља на фасаду) Заједница етажних власника Оригинал
Копија катастарског плана РУ за геодетске и имовинско-правне послове Оригинал Прибавља се по службеној дужности на основу Споразума са РУГИП (остаје обавеза подносиоца захтјева да плати одговарајућу таксу/накнаду за тај документ)
Писмена сагласност власника или корисника земљишта или објекта Власник или корисник Оригинал
Рјешење о одобрењу за постављање огласног медија за предходну годину Општинска организациона јединица или друга институција која издаје документ Копија Прибавља се по службеној дужности ако их странка не може доставити из оправданих разлога
РОК ЗА РЈЕШАВЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 10 дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Рок за преглед потпуности захтјева 3 дана.
Накнада за постављање огласних медија
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Годину дана од дана издавања локацијских услова за објекте за које се издаје грађевинска, односно рок дефинисан локацијским условима за привремене објекте за које се не издаје грађевинска дозвола.
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузимање обрасца захтјева