ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДНИЦА Одсјек за стамбено-комуналне послове
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Стамбени послови и повратак
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Нада Атељевић, Шеф Одсјека
Телефон: 057/340-836, лок 111
E-мејл: nada.ateljevic@opstinains.net

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Евиденција лица овлаштених за заступање заједнице на подручју општине Источно Ново Сарајево. Оснивање заједнице етажних власника ради остваривања заједничких права и интереса.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о одржавању стамбених зграда, члан 18, 19. и 23. (Службени гласник Републике Српске, бр.101/11); Закон о општем управном поступку, члан 190. (Службени гласник Републике Српске бр.13/02, 87/07 и 50/10); Правилник о упису у регистар заједнице етажних власника стамбених зграда, члан 10. („Службени гласник Републике Српске“, број: 27/12)
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Општинска административна такса (за упис заједнице етажних власника у регистар) 100 КМ 555-002-01548658-52 Вр.прих.: 722521; буџ.орг. 1088130; прима. Општина Источно Ново Сарајево ; Позив на број 88
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Назив и сједиште заједнице етажних власника
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Оснивачки акт заједнице Заједница ет власника Оригинал
Овјерен списак чланова заједнице (етажних власника) са потписима Заједница ет власника Оригинал
Одлука о именовању заступника заједнице Заједница ет власника Оригинал
Овјерени потписи лица овлаштених за заступање заједнице Заједница ет власника Оригинал
Доказ о уплати општинске административне таксе Пошта, банка Оригинал
Комплет образаца за пријаву Прописан образац Оригинал
Доказ о плаћеној накнади за објављивање огласа Пошта, банка Оригинал
РОК ЗА РЈЕШАВЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 10 дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Рок за преглед потпуности захтјева 3 дана. (Сви документи се прилажу у 3 примјерка.)
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) До подношења захтјева за статусну промјену или престанка заједнице
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузимање обрасца захтјева