ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДНИЦА Одсјек за просторно уређење
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Просторно уређење, урбанизам и заштита околине
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Александра Миловић, Самостални стручни сарадник за грађење
Телефон: 057/340-132
E-мејл: milovic.aleksandra@gmail.com

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Саставни дио стручног мишљења чини овјерен извод из важећег расположивог документа просторног уређења (текстуални и графички дио) на основу којег се доноси. Такође представља основ за израду урбанистичко-техничких услова. Стручно мишљење и урбанистичко-технички услови су саставни дио локацијских услова.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о уређењу простора и грађењу , члан 6, 26. и 61. („Службени гласник Републике Српске“, бр. 40/13 и 106/15); Закон о општм управном поступку РС, члан 159. („Службени гласник Републике Српске“, број 13/02, 87/07, 50/10); Правилник о форми, садржају и начину издавања локацијских услова , члан 7. („Службени гласник РС“, број 69/13)
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Такса за израду извода из планских аката 20 КМ 567-483-82000006-66 Вр.прих.: 722521; буџ.орг. 1088130; прима. Општина Источно Ново Сарајево ; Позив на број 88
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име и презиме / назив правног лица
Адреса, улица и број
ЈМБ или ЈИБ
Контакт телефон
Назнака документа просторног уређења из којег се тражи извод
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
РОК ЗА РЈЕШАВЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 5 дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Рок за преглед потпуности захтјева 2 дана.
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) До доношења новог документа просторног уређења.
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузимање обрасца захтјева