ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДНИЦА Одсјек за просторно уређење
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Просторно уређење, урбанизам и заштита околине
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Александра Миловић, Самостални стручни сарадник за грађење
Телефон: 057/340-132
E-мејл: milovic.aleksandra@gmail.com

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА У поступку се одређује рушење грађевине или дијела грађевине за који се утврди да због физичке дотрајалости, елементарних непогода, ратних дејстава и већих оштећења не може даље да служи својој намјени, или да представља опасност по живот или здравље људи, околину, објекте и саобраћај, као и услови и мјере које је потребно спровести, односно обезбиједити при рушењу грађевине или дијела грађевине.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о уређењу простора и грађењу , члан 150. („Службени гласник Републике Српске“, број: 40/13, 106/15); Закон о општем управном поступку Републике Српске, члан 190. („Службени гласник Републике Српске“, број 13/02, 87/07, 50/10)
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Општинска административна такса за рјешење 10 КМ Таксеном марком
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име и презиме / назив правног лица
Адреса подносиоца
ЈМБ или ЈИБ
Контакт телефон
Број парцеле (к.ч.број) и катастарска општина (к.о.)
Намјена објекта и разлози за рушење
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Копија катастарског плана РУ за геодетске и имовинско-правне послове Оригинал или Овјерена копија Прибавља се по службеној дужности на основу Споразума са РУГИП (остаје обавеза подносиоца захтјева да плати одговарајућу таксу/накнаду за тај документ)
Доказ о власништву РУ за геодетске и имовинско-правне послове Оригинал Прибавља се по службеној дужности на основу Споразума са РУГИП (остаје обавеза подносиоца захтјева да плати одговарајућу таксу/накнаду за тај документ)
РОК ЗА РЈЕШАВЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 10 дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Рок за преглед потпуности захтјева 3 дана.
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузимање обрасца захтјева