ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДНИЦА Одсјек за просторно уређење
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Просторно уређење, урбанизам и заштита околине
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Александра Миловић, Самостални стручни сарадник за грађење
Телефон: 057/340-132
E-мејл: milovic.aleksandra@gmail.com

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Адаптација извођење грађевинских и других радова на постојећем објекту, којима се врши промјена организације простора у објекту у сврху промјене дјелатности, замјена уређаја, постројења, опреме и инсталације истог капацитета, којима се не утиче на стабилност и сигурност објекта, не мијењају конструктивни елементи, не мијења вањски изглед и не утиче на безбједност у сусједних објеката, саобраћаја и животне средине. Рјешењем којим се одобрава адаптација, одобрава се извођење радова и није потребно вршити измјену грађевинске дозволе. Промјена намјене подразумјева и измјену услова датих у грађевинској дозволи.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о уређењу простора и грађењу , члан 2. („Службени гласник Републике Српске“, бр. 40/13 и 106/15); Закон о општем управном поступку Републике Српске, члан 190. („Службени гласник Републике Српске“, број 13/02, 87/07, 50/10); Одлука о општинским административним такасама, члан 1. ( „Службене новине града Источно Сарајево“, бр. 2/12 и 17/13)
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Општинска административна такса за рјешење 10 КМ Таксеном марком
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име и презима/ назив правног лица
Адреса становања или контакт адреса
ЈМБ/ЈИБ
Контакт телефон
Број издатог рјешења
Датум издавања
Намјена објекта
Врста радова
Разлог ( описно )
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Грађевинска дозвола Одј. за просторно уређење и ст-комуналне послове Овјерена копија Остаје обавеза подносиоца да доставља документе у прилогу, а да се по службеној дужности ти документи прибављају ако их странка не може доставити из оправданих разлога
Локацијски услови (измјена лок. услова) Одј. за просторно уређење и ст-комуналне послове Овјерена копија Остаје обавеза подносиоца да доставља документе у прилогу, а да се по службеној дужности ти документи прибављају ако их странка не може доставити из оправданих разлога
Техничка документације, односно пројекат за извођење Правно лице које има одговарајућу лиценцу за израду тех. документације Оригинал
Доказ о уплати општинске административне таксе Пошта, банка Оригинал
РОК ЗА РЈЕШАВЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 10 дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Рок за преглед потпуности захтјева 3 дана.
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузимање обрасца захтјева