ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДНИЦА Одсјек за просторно уређење
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Просторно уређење, урбанизам и заштита околине
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Предраг Трапара, Драган Бјелица – Стручни сарадници
Телефон: 057/340-132
E-мејл: predrag.trapara@opstinains.net ; draganbjelica61@gmail.com

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Легализација бесправно саграђеног објекта, право на кориштење имовине. Овим поступком странка остварује друга имовинска права, могућност уписа у земљишне књиге и несметано прометовање.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о уређењу простора и грађењу РС, члан 127. и 151 – 166. („Службени гласник Републике Српске“, број: 40/13, 106/15); Закон о општем управном поступку Републике Српске, члан 190. („Службени гласник Републике Српске“, број 13/02, 87/07, 50/10); Одлука о уређењу простора и грађевинском земљишту, члан 1-52. („Службене новине града Источно Сарајево“, број: 5/14); Одлука о висини трошкова уређења градског грађевинског земљишта, члан 1-7. (Службене новине града Источно Сарајево, број: 11/15); Одлука о висини просјечне коначне грађевинске цијене једног квадратног метра корисне површине стамбеног и пословног простора из предходне године за подручје општине Источно Ново Сарајево и висине ренте , члан 1-7. („Службене новине града Источно Сарајево“, број: 11/15 )
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Такса за издавање одобрења за грађење За издавање одобрења за грађење: а) за све стамбене објекте индивидуалног и колективног становања утврђује се множењем просјечне коначне грађевинске цијене објекта по 1 м2 Х корисна површина објекта Х 0,1%; б) за производне објекте се обрачунава на начин као под тачком а), умањен за 25%; в) за пословно-услужне објекте обрачунава се на начин као под тачком а), увећан за 25%; г) за реконструкцију, доградњу, надзиђивање и промјену намјене обрачунава се као под а), б) и в); д) за инфраструктурне објекте плаћа се 2,00 КМ по дужном метру трасе. 567-483-82000006-66 Вр.прих.: 722521; буџ.орг. 1088130; прима. Општина Источно Ново Сарајево; Позив на број 88
Накнада за легализацију За објекте бруто грађевинске површине до 400 м2 накнада за легализацију се плаћа у фиксном износу. За објекте преко 400 м2 корисне површине и свеобјекте у 1. зони плаћају се рента и накнада за уређење ГГЗ. Висина ренте утврђује се у проценту за поједине зоне утврђене Одлуком о уређењу простора и грађевинском земљишту од основице у износу од 636,40 КМ и износи: 1. зона – 6% – 38,20 КМ по м2; 2. зона – 5% – 31,80 КМ по м2; 3. зона – 4% – 25,50 КМ по м2; 4. зона – 3% – 19,10 КМ по м2; 5. зона – 2% – 12,70 КМ по м2; 6. зона – 1% – 6,40 КМ по м2. Накнада за ренту за изградњу објеката у обухвату осталог грађевинског земљишта умањује се за 50% од износа накнаде утврђене за 6. зону грађевинског земљишта. У 1. зони грађевинског земљишта, у дијелу за који Одјељење за просторно уређење утврди да је посебно погодан за грађење и у којем је у потпуности изграђена комунална инфраструктура у складу са документом просторног уређења, висина ренте додатно се повећава 20% и износи 45,80 КМ.
Накнада за легализацију по закону и измјени закона 567-483-82000006-66 Вр.прих.: ; буџ.орг. 9999999; прима. Општина Источно Ново Сарајево; Позив на број 88
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име и презиме / назив правног лица
Адреса подносиоца
ЈМБ или ЈИБ
Контакт телефон
Намјена објекта
Година изградње
Број катастарске честице
Ознака катастарске општине
Број локацијских услова
Датум издавања локацијских услова
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Доказ о власништву (З.К. уложак ) Општински Суд Оригинал или Овјерена копија
Гедетски снимљена ситуација стварно изведеног стњја бесправно изграђеног објекта Овлаштена геодетска организација Оригинал
Копија катастарског плана РУ за геодетске и имовинско-правне послове Овјерена копија Прибавља се по службеној дужности на основу Споразума са РУГИП (остаје обавеза подносиоца захтјева да плати одговарајућу таксу/накнаду за тај документ, само што га он сам не мора прилагати уз захтјев)
Два пројекта изведеног стања Овлаштено лице за коју лиценцу издаје Министарство за просторно уређење и екологију РС Оригинал
Записник о извршеном вјештачењу Овлашћено лице или организација Оригинал или Овјерена копија
Доказ о измиреним обавезама у погледу накнада, доприноса и прописаних такси Банка Оригинал
РОК ЗА РЈЕШАВЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 15 дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Накнада за легализацију – нема рачуна и позива на бројНакнада за легализацију – нема врсте прихода
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузимање обрасца захтјева