ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДНИЦА Одсјек за просторно уређење
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Просторно уређење, урбанизам и заштита околине
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Предраг Трапара, Драган Бјелица – Стручни сарадници
Телефон: 057/340-132
E-мејл: predrag.trapara@opstinains.net ; draganbjelica61@gmail.com

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Доношењем рјешења о измјени и допуни грађевинске дозволе се омогућује странци остваривање одређеног права или правилна примјена материјалног права.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о уређењу простора и грађењу РС, члан 135. („Службени гласник Републике Српске“, број: 40/13, 106/15); Закон о општем управном поступку РС, члан 190. („Службени гласник Републике Српске“, број: 13/02, 87/07 и 50/10); Одлука о уређењу простора и грађевинском земљишту, члан 1-52. („Службене новине града Источно Сарајево“, број: 5/14); Одлука о висини трошкова уређења градског грађевинског земљишта , члан члан. 1-7 („Службене новине града Источно Сарајево“, број: 11/15); Одлука о висини просјечне коначне грађевинске цијене једног квадратног метра корисне површине стамбеног и пословног простора из предходне године за подручје општине Источно Ново Сарајево и висине ренте , члан члан. 1-7 (Службене новине града Источно Сарајево, број:11/15 )
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Накнада за успоставу катастра Предрачунска вриједост грађевинских радова по главном пројекту Х 0,3% 555-007-00225176-43 Прима. РУ за геодетске и имовинско-правне послове
Општинска административна такса за рјешење 10 КМ Таксеном марком
Накнада на име ренте за разлику корисне површине у м2 Јединица корисне површине Х висина ренте дефинисана општинском Одлуком. Висина ренте утврђује се у проценту за поједине зоне утврђене Одлуком о уређењу простора и грађевинском земљишту од основице у износу од 636,40 КМ и износи: 1. зона – 6% – 38,20 КМ по м2; 2. зона – 5% – 31,80 КМ по м2; 3. зона – 4% – 25,50 КМ по м2; 4. зона – 3% – 19,10 КМ по м2; 5. зона – 2% – 12,70 КМ по м2; 6. зона – 1% – 6,40 КМ по м2. Накнада за ренту за изградњу објеката у обухвату осталог грађевинског земљишта умањује се за 50% од износа накнаде утврђене за 6. зону грађевинског земљишта. У 1. зони грађевинског земљишта, у дијелу за који Одјељење за просторно уређење утврди да је посебно погодан за грађење и у којем је у потпуности изграђена комунална инфраструктура у складу са документом просторног уређења, вусина ренте додатно се повећава 20% и износи 45,80 КМ. 567-483-82000006-66 Вр.прих.: 721223; буџ.орг. 9999999; прима. Општина Источно Ново Сарајево ; Позив на број 88
Накнада на име уређења градског грађевинског земљишта Корисна површина Х цијена трошкова уређења по м2 дефинисана општинском Одлуком 567-483-82000006-66 Вр.прих.: 722411; буџ.орг. 9999999; прима. Општина Источно Ново Сарајево ; Позив на број 88
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име и презиме / назив правног лица
Адреса подносиоца
ЈМБ или ЈИБ
Контакт телефон
Број издатог рјешења
Датум издавања
Намјена објекта
Врста радова
Број измијењених локацијских услова
Датум издавања локацијских услова
Разлог због којег се тражи измјена локацијских услова
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Грађевинска дозвола Општина Источно Ново Сарајево Овјерена копија Остаје обавеза подносиоца да доставља документе у прилогу, а да се по службеној дужности ти документи прибављају ако их странка не може доставити из оправданих разлога.
Локацијски услови Општина Источно Ново Сарајево Овјерена копија Остаје обавеза подносиоца да доставља документе у прилогу, а да се по службеној дужности ти документи прибављају ако их странка не може доставити из оправданих разлога.
Измјене локацијских услова Општина Источно Ново Сарајево Овјерена копија Остаје обавеза подносиоца да доставља документе у прилогу, а да се по службеној дужности ти документи прибављају ако их странка не може доставити из оправданих разлога.
Техничка документацијa, тј. пројекат за извођење у два примјерка Овлашћено правно лице са одговарајућом лиценцом надлежног Министартсва РС Оригинал
Доказ о уплати општинске административне таксе у износу од 12,00 КМ Општина Источно Ново Сарајево Оригинал
РОК ЗА РЈЕШАВЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 15 дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Рок за преглед потпуности захтјева 5 дана.
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Документ престаје да важи ако се са изградњом објекта за који је изадата дозвола не почне у року од три године.
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузимање обрасца захтјева