ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДНИЦА Одсјек за просторно уређење
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Просторно уређење, урбанизам и заштита околине
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Александра Миловић, Самостални стручни сарадник за грађење
Телефон: 057 340-132
E-мејл: milovic.aleksandra@gmail.com

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Локацијски услови представљају технички стручни документ који одређује услове за пројектовање и грађење.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о уређењу простора и грађењу , члан 60. и 65. („Службени гласник Републике Српске“, број: 40/13, 106/15); Закон о општем управном поступку РС, члан 190. („Службени гласник Републике Српске“, број: 13/02, 87/07 и 50/10); Правилник о форми, садржају и начину издавања локацијсих услова , члан 23. и 24. („Службени гласник РС“, број 69/13); Одлука о општинским административним таксама, члан 2. и 3. ( „Службене новине града Источно Сарајево“, број 2/12 и 17/13)
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Општинска административна такса 2 КМ (на захтјев) Таксеном марком
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име и презима/ назив правног лица
Адреса становања или контакт адреса
ЈМБ/ЈИБ
Контакт телефон
Број издатог рјешења
Датум издавања
Врста радова
Разлог због кога тражим измјену
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Локацијски услови Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове Општинске управе, Општине ИНС Копија Остаје обавеза подносиоца да доставља документе у прилогу, а да се по службеној дужности ти документи прибављају ако их странка не може доставити из оправданих разлога.
Локација објекта Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове Општинске управе, Општине ИНС Копија Остаје обавеза подносиоца да доставља документе у прилогу, а да се по службеној дужности ти документи прибављају ако их странка не може доставити из оправданих разлога.
РОК ЗА РЈЕШАВЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 10 дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Рок за преглед потпуности захтјева 3 дана.
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Годину дана од дана издавања локацијских услова за објекте за које се издаје грађевинска, односно рок дефинисан локацијским условима за привремене објекте за које се не издаје грађевинска дозвола
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузимање обрасца захтјева