ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДНИЦА  Одсјек за просторно уређење
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Просторно уређење, урбанизам и заштита околине
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Драган Бјелица, Предраг Трапара, Александра Миловић – Стручни сарадници
Телефон: 057/340-836
E-мејл: draganbjelica61@gmail.com

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА У поступку се за изграђене објекте, за које је прибављено одобрење за грађење, издаје одобрење за употребу, а на основу претходно извршеног техничког прегледа објекта, и тако омогућава коришћење, односно стављање објеката у употребу.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о уређењу простора и грађењу РС, члан 140-147. („Службени гласник Републике Српске“, број: 40/13, 106/15); Закон о општем управном поступку РС, члан 190. („Службени гласник Републике Српске“, број: 13/02, 87/07 и 50/10); Правилиник о вршењу техничког прегледа објеката и осматрању тла и објеката у току њихове употребе , члан Правилник се примјењује у цјелости („Службени гласник Републике Српске“, број 100/13 ); Одлука о начину и условима формирања комисије за технички преглед грађевина, члан Одлука се примјењује у цјелости (Службене новине града Источно Сарајево, број 22/09)
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Општинска административна такса за рјешење 10 КМ Таксеном марком
Накнада за рад комисије, накнада за рад органа управе, порез на доходак чланова комисије Зависно од врсте, величине и инвестиционе вриједности објекта: а) за објекте индивидуалног становања до 100 м2 корисне површине, Накнада за рад комисије – 2,00 КМ/м2, Накнада за рад органа управе – 0,80 КМ/м2; б) за објекте индивидуалног становања преко 100 м2 корисне површине, Накнада за рад комисије – 1,50 КМ/м2, Накнада за рад органа управе – 0,50 КМ/м2; в) за објекте колективног становања, Накнада за рад комисије – 1,50 КМ/м2, Накнада за рад органа управе – 0,20 КМ/м2; г) за пословно-услужне објекте до 50 м2 корисне површине, Накнада за рад комисије – 4,00 КМ/м2, Накнада за рад органа управе – 1,00 КМ/м2; д) за пословно-услужне објекте преко 50 м2 корисне површине, Накнада за рад комисије – 2,50 КМ/м2, Накнада за рад органа управе – 0,60 КМ/м2; ђ) за производне објекте преко 50 м2 корисне површине, Накнада за рад комисије – 1% од инвестиционе вриједности објекта, Накнада за рад органа управе – 0,25% од инвестиционе вриједности објекта; е) за енергетске и сл. објекте, Накнада за рад комисије – 1% од инвестиционе вриједности објекта, Накнада за рад органа управе – 0,25% од инвестиционе вриједности објекта; ж) за све врсте и величине објеката, накнада за рад предсједника комисије увећава се за 20% у односу на члана комисије; з) трошкови накнадног техничког прегледа (отклањање недостатака) – 30% од првобитно утврђене цијене техничког прегледа. 567-483-82000006-66 Вр.прих.: 722-521; буџ.орг. 1088130; прима. Општина Источно Ново Сарајево; Позив на број 88
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име и Презиме / Назив правног лица
Адреса подносиоца захтјева
Контакт телефон
ЈМБ или ЈИБ
Врста објекта
Број парцеле (к.ч. Број)
Катастарска општина
Адреса локације
Бр. грађевинске дозволе и назив органа који је издао
Назив инвеститора
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Грађевинска дозвола Општина Копија Остаје обавеза подносиоца да доставља документе у прилогу, а да се по службеној дужности ти документи прибављају ако их странка не може доставити из оправданих разлога
Копија катастарског плана РУ за геодетске и имовинско-правне послове Оригинал Прибавља се по службеној дужности на основу Споразума са РУГИП (остаје обавеза подносиоца захтјева да плати одговарајућу таксу/накнаду за тај документ, само што га он сам не мора прилагати уз захтјев)
Потврда о извршеном геодетском снимању објекта РУ за геодетске и имовинско-правне послове Оригинал Прибавља се по службеној дужности на основу Споразума са РУГИП (остаје обавеза подносиоца захтјева да плати одговарајућу таксу/накнаду за тај документ, само што га он сам не мора прилагати уз захтјев)
Доказ о извршеном снимању подземних инсталација РУ за геодетске и имовинско-правне послове Оригинал Прибавља се по службеној дужности на основу Споразума са РУГИП (остаје обавеза подносиоца захтјева да плати одговарајућу таксу/накнаду за тај документ, само што га он сам не мора прилагати уз захтјев)
Сагласност на изведено стање, када је то предвиђено посебним прописима Правно лице које посједује овлаштење за контролу квалитета грађевинских производа издатих од Министасртва Оригинал
Изјава извођача о изведеним радовима и условима за одржавање објекта Правно лице које посједује овлаштење за контролу квалитета грађевинских производа издатих од Министасртва Оригинал
Извјештај надзорног органа Правно лице које посједује овлаштење за контролу квалитета грађевинских производа издатих од Министасртва Оригинал
Енергетски цертификат зграде Правно лице које посједује овлаштење за контролу квалитета грађевинских производа издатих од Министасртва Оригинал
РОК ЗА РЈЕШАВЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 30 дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузимање обрасца захтјева