ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДНИЦА Одсјек за просторно уређење
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Просторно уређење, урбанизам и заштита околине
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Предраг Трапара, Стручни сарадник и Драган Бјелица, Стручни сарадник
Телефон: 057/340-132
E-мејл: predrag.trapara@opstinains.net

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА У поступку се на основу локацијских услова, доказа о власништву и других доказа, и након извршене техничке контроле техничке документације доноси рјешење о грађевинској дозволи, како би се могло приступити изградњи објекта, а све у циљу планске и контролисане градње у складу с техничким нормама и стандардима, чиме се штити животна средина и обезбјеђује сигурност људи.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о уређењу простора и грађењу РС, члан 127-132. („Службени гласник Републике Српске“, број: 40/13, 106/15); Закон о општем управном поступку РС, члан 190. („Службени гласник Републике Српске“, број: 13/02, 87/07 и 50/10); Правилник о обрачуну накнаде трошкова уређења градског грађевинског земљишта РС , члан 1-25. („Службени гласник Републике Српске“, број 95/13); Одлука о уређењу простора и грађевинском земљишту, члан 1-52. („Службене новине града Источно Сарајево“, број: 5/14); Одлука о висини трошкова уређења градског грађевинског земљишта , члан . 1-7. (Службене новине града Источно Сарајево, број: 11/15); Одлука о висини просјечне коначне грађевинске цијене једног квадратног метра корисне површине стамбеног и пословног простора из предходне године за подручје општине Источно Ново Сарајево и висине ренте , члан . 1-7. („Службене новине града Источно Сарајево“, број: 11/15 ); Одлука о утврђивању почетне тржишне цијене грађевинског земљишта за експроприсано земљиште по зонама градског грађевинског земљишта и осталог грађевинског земљишта на подручју општине Источно Ново Сарајево за 2015. годину., члан 1-5. („Службене новине града Источно Сарајево“, број: 5/14); Одлука о утврђивању најниже почетне продајне тржишне цијене грађевинског земљишта по зонама градског грађевинског земљишта и осталог грађевинског земљишта на подручју општине Источно Ново Сарајево за 2015. годину. , члан 1-7. („Службене новине града Источно Сарајево“, број: 5/14)
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Финансирање премјера катастра и некретнина 0,3% од предрачунске вриједности грађевинских радова 565-501-43000002-57 Прима. Републичка управа за геодетске и имовинско правне послове
Такса за издавање одобрења за грађење За издавање одобрења за грађење: а) за све стамбене објекте индивидуалног и колективног становања утврђује се множењем просјечне коначне грађевинске цијене објекта по 1 м2 Х корисна површина објекта Х 0,1%; б) за производне објекте се обрачунава на начин као под тачком а), умањен за 25%; в) за пословно-услужне објекте обрачунава се на начин као под тачком а), увећан за 25%; г) за реконструкцију, доградњу, надзиђивање и промјену намјене обрачунава се као под а), б) и в); д) за инфраструктурне објекте плаћа се 2,00 КМ по дужном метру трасе. 567-483-82000006-66 Вр.прих.: 722521; буџ.орг. 1088130; прима. Општина Источно Ново Сарајево ; Позив на број 88
Накнада на име ренте Јединица корисне површине Х висина ренте дефинисана општинском Одлуком. Висина ренте утврђује се у проценту за поједине зоне утврђене Одлуком о уређењу простора и грађевинском земљишту од основице у износу од 636,40 КМ и износи: 1. зона – 6% – 38,20 КМ по м2; 2. зона – 5% – 31,80 КМ по м2; 3. зона – 4% – 25,50 КМ по м2; 4. зона – 3% – 19,10 КМ по м2; 5. зона – 2% – 12,70 КМ по м2; 6. зона – 1% – 6,40 КМ по м2. Накнада за ренту за изградњу објеката у обухвату осталог грађевинског земљишта умањује се за 50% од износа накнаде утврђене за 6. зону грађевинског земљишта. У 1. зони грађевинског земљишта, у дијелу за који Одјељење за просторно уређење утврди да је посебно погодан за грађење и у којем је у потпуности изграђена комунална инфраструктура у складу са документом просторног уређења, вусина ренте додатно се повећава 20% и износи 45,80 КМ. 567-483-82000006-66 Вр.прих.: 721223; буџ.орг. 9999999; прима. Општина Источно Ново Сарајево ; Позив на број 88
Накнада на име уређења градског грађевинског земљишта Корисна површина Х цијена трошкова уређења по м2 дефинисана општинском Одлуком 567-483-82000006-66 Вр.прих.: 722411; буџ.орг. 9999999; прима. Општина Источно Ново Сарајево ; Позив на број 88
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име и презиме / назив правног лица
Адреса подносиоца
ЈМБ или ЈИБ
Контакт телефон
Намјена објекта
Врста радова ( изградња , доградња, надзиђивање, реконструкција)
Број катастарске честице
Ознака катастарске општине
Број локацијских услова
Датум издавања локацијских услова
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Локацијски услови Општина ИНС Копија
Записник о извршеном увиђају на лицу мјеста Општина ИНС Копија
Копија катастарског плана Републичка управа за геодетске и имовинско правне односе, ПЈ Источно Сарајево На увид Прибавља се по службеној дужности на основу Споразума са РУГИП (остаје обавеза подносиоца захтјева да плати одговарајућу таксу/накнаду за тај документ, само што га он сам не мора прилагати уз захтјев)
Доказ о власништву (З.К.уложак) Општински суд Сарајево Оригинал
Техничка докуметација у 3 примјерка Овлашћена пројектна организација Оригинал
Електроенергетска сагласност Електродистрибуција Пале ПЈ Источно Сарајево Оригинал или Овјерена копија Прибавља се по службеној дужности на основу Споразума из области грађења између општине ИНС и јавних преузећа на подручју Општине/Града (остаје обавеза подносиоца захтјева да плати одговарајућу таксу/накнаду)
Сагласност ВиК Водовод и Канализација Источно Ново сарајево Оригинал или Овјерена копија
Сагласност Сарајево гас Сарајево Гас Источно Сарајево Оригинал или Овјерена копија
Сагласност на пројектоване мјере заштите пожара ЦЈБ Источно Сарајево Оригинал или Овјерена копија
Сагласност на прикључак на магистрални, регионални, локлани и не категорисани пут Дирекциоја за путеве РС и Град Источно Сарајево Оригинал или Овјерена копија
Водопривредна сагласност Скупштина Града Источно Сарајево Оригинал или Овјерена копија
УТ услови Овлаштено правно лице Оригинал или Овјерена копија
Рјешење о претварању пољоп. у грађ. земљиште Одјељење за привреду Оригинал или Овјерена копија Одсјек за привреду по службеној дужности доставља Одсјекуј за просторно издате пљопривредне сагласности
Доказ о уплати админ таксе Општина ИНС Оригинал
Извјештај о обављеној ревизији техничке докуметације Овлаштено правно лице Оригинал
РОК ЗА РЈЕШАВЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 15 дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Документ престаје да важи ако се са изградњом објекта за који је изадата дозвола не почне у року од три године.
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузимање обрасца захтјева