ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДНИЦА Одсјек за просторно уређење
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Просторно уређење, урбанизам и заштита околине
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Александра Миловић, Самостални стручни сарадник за грађење
Телефон: 057/340-132
E-мејл: milovic.aleksandra@gmail.com

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Локацијски услови представљају технички стручни документ који одређује услове за пројектовање и грађење.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о уређењу простора и грађењу , члан 60 – 65. („Службени гласник Републике Српске“, број: 40/13, 106/15); Закон о општем управном поступку РС, члан 190. („Службени гласник Републике Српске“, број: 13/02, 87/07 и 50/10); Правилник о форми, садржају и начину издавања локацијсих услова , члан 23. („Службени гласник РС“, број 69/13); Одлука о општинским административним таксама, члан 1. ( „Службене новине града Источно Сарајево, бр. 2/12 и 17/13)
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Такса за издавање локацијских услова 60 КМ (на рачун) или 10 КМ (таксеном марком) (ако је захтјев одбијен) 567-483-82000006-66 или Таксеном марком Вр.прих.: 722521; буџ.орг. 1088130; прима. Општина Источно Ново Сарајево; Позив на број 88
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име и презима/ назив правног лица
Адреса становања или контакт адреса
ЈМБ/ЈИБ
Контакт телефон
Врста радова
Намјена објекта
Подаци о објекту и локацији
Хоризонтални габарити
Вертикални габарити (спратност)
Адреса локације
Катастарска честица (к.ч. бр.)
Катастарска општина (к. о.)
З. књ.ул./лист непокретности бр.
Израду урбанистичко-техничких услова повјеравам
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Копија катастарског плана РУ за геодетске и имовинско-правне послове ПЈ ИНС Овјерена копија Прибавља се по службеној дужности на основу Споразума са РУГИП (остаје обавеза подносиоца захтјева да плати одговарајућу таксу/накнаду за тај документ, само што га он сам не мора прилагати уз захтјев)
Земљишно-књижни уложак Основни суд Соколац / Основни суд Сарајево Овјерена копија
Идејни пројекат Правно лице које има одговарајућу лиценцу за израду тех. документације Оригинал
УТ услови Овлаштено правно лице Оригинал
Сагласности на локацију (ако такве сагласности нису садржане у УТ условима) Овлаштено правно лице Оригинал или Овјерена копија Прибавља се по службеној дужности на основу Споразума из области грађења између општине ИНС и јавних преузећа на подручју Општине/Града (остаје обавеза подносиоца захтјева да плати одговарајућу таксу/накнаду)
РОК ЗА РЈЕШАВЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 10 дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Рок за преглед потпуности захтјева 3 дана.
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Годину дана од дана издавања локацијских услова за објекте за које се издаје грађевинска, односно рок дефинисан локацијским условима за привремене објекте за које се не издаје грађевинска дозвола.
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузимање обрасца захтјева