ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за општу управу
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДНИЦА  –
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Општа управа и заједнички послови
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Биљана Лаловић, Начелник Одјељења за општу управу
Телефон: 057/340-836
E-мејл: opstauprava@opstinains.net

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Да се омогући странци право да изврши промјену личног имена у складу са Законом о личном имену
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о општем управном поступку, члан 190. и 206. („Службени гласник Републике Српске“ број: 13/02. 87/07 и 50/10); Закон о личном имену, члан 1. 9. и 11. („Службени гласник Републике Српске“ број: 27/93 и 15/00); Упутство о вођењу матичних књига, члан тачка 39. („Службени гласник Републике Српске“ број: 55/10, 119/12 и 64/13)
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Општинска административна такса 10 КМ на рјешење Таксеном марком
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име и презиме
Име једног родитеља
ЈМБ
БРОЈ Л.К. И МУП
Адреса становања
Контакт телефон
Име и презиме лица за које се тражи промјена
Датум и мјесто рођења
Подаци о родитељима
Подаци о траженој промјени
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Извод из МКР и изводи из МК у којима се помиње лично име које се мијења Матична служба Овјерена копија
Увјерење о држављанству Матична служба Овјерена копија
Увјерење да се не води кривични поступак Окружни суд Источно Сарајево Оригинал или Овјерена копија
Увјерење да нема законом утврђених обавеза према другим лицима Центар за социјални рад Оригинал или Овјерена копија
Увјерење о измиреним пореским обавезама Пореска управа Источно Сарајево Оригинал или Овјерена копија
Увјерење да се не води прекршајни поступак Основни суд Соколац Оригинал или Овјерена копија
Лична карта или пријава пребивалишта МУП Овјерена копија
РОК ЗА РЈЕШАВЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 15 дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Рок за преглед потпуности захтјева 5 дана.
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Неограничено
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузимање обрасца захтјева