ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за општу управу
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДНИЦА  –
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Општа управа и заједнички послови
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Љиља Јашаревић, Матичар
Телефон: 057/340-836
E-мејл: opstauprava@opstinains.net

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Омогућити странци да давањем личне изјаве о одређеним подацима може остварити права која му по закону припадају.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о матичним књигама, члан 12. и 23. (Службени гласник РС, број: 111/09 и 43/13); Закон о личном имену, члан 5, 6, 7. и 8. (Службени гласник РС, број. 27/93 и 15/00); Упутство о вођењу матичних књига, члан тачка 49, 93, 104. и 128. (Службени гласник РС, број: 55/10, 119/12 и 64/13)
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име и презиме
Име једног родитеља
Адреса становања
Контакт телефон
Број л.к. и МУП
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Изјава овјерена код надлежног органа или дата на записник у матичној служби Надлежни орган управе, нотар или матична служба Оригинал или Овјерена копија
РОК ЗА РЈЕШАВЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 1 дан
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузимање обрасца захтјева