ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за општу управу
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДНИЦА  –
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Општа управа и заједнички послови
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Љиљана Катић, Матичар
Телефон: 057/340-836
E-мејл: opstauprava@opstinains.net

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Омогућити држављанима БИХ да на основу иностраних извода остваре своја права у БИХ.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о матичним књигама, члан 48. и 49. (Службени гласник РС, број: 111/09, 43/13); Упутство о вођењу матичних књига, члан Тачка 110-112, 149-151. и 163. (Службени гласник РС, број: 55/10, 119/12 и 64/13)
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Општинска административна такса 2 КМ (на захтјев) Таксеном марком
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име и презиме подносиоца захтјева
Адреса становања подносиоца захтјева
Име, презиме и пол лица за које се врши упис
Мјесто и датум рођења
ЈМБ
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Извод из МК интернационални извод или национални извод овјерен аpostille Матична служба Оригинал или Овјерена копија
Увјерење о држављанству Матична служба Оригинал или Овјерена копија
Лична карта и пријава пребивалишта МУП На увид
Увјерење о кретању од момента настанка чињенице за коју се врши упис до дана подношења захтјева МУП Оригинал
Увјерење да упис није извршен у МК по мјесту рођења, пребивалишта и држављанства Матична служба Оригинал или Овјерена копија
РОК ЗА РЈЕШАВЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 1 дан
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузимање обрасца захтјева