ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за општу управу
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДНИЦА  –
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Општа управа и заједнички послови
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Биљана Лаловић, Начелник Одјељења за општу управу
Телефон: 057/340-836
E-мејл: opstauprava@opstinains.net

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Удовољити захтјеву странке да изврши исправку погрешно уписаних подата у МК, на основу којих остварују нека друга права.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о матичним књигама, члан 44. („Службени гласник Републике Српске“ број: 111/09 и 43/13); Закон о општем управном поступку, члан 190. и 206. („Службени гласник Републике Српске“ број: 13/02. 87/07 и 50/10); Упутство о вођењу матичних књига, члан тачка 41. („Службени гласник Републике Српске“ број: 55/10, 119/12 и 64/13)
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име ипрезиме
Име једног родитеља
ЈМБГ
Адреса астановања
Контакт телефон
Назив мјеста у којем се води МК
Редни број и година уписа
Рубрика гдје је учињена грешка
Погрешан податак
Исправан податак
Број л.к. и МУП
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Извод из МК у којем се налази грешка Матична служба Оригинал или Овјерена копија
Извод из МК којим се доказује грешка Матична служба Оригинал или Овјерена копија
РОК ЗА РЈЕШАВЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 5 дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Рок за преглед потпуности захтјева 2 дана.
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Неограничено
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузимање обрасца захтјева