ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за општу управу
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДНИЦА  –
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Општа управа и заједнички послови
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Жељка Лаловић, Виши стручни сарадник за радне односе
Телефон: 057/340-836
E-мејл: opstauprava@opstinains.net

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Остваривање права на рад, као и остваривање пензионих, здравствених и других права која произилазе из права на рад.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о раду – Пречишћен текст, члан 175. и 176 („Службени гласник Републике Српске“ број: 55/07); Упутство о радној књижици, члан Одредба 1. тачка 3, одредба 2. тачка 1, одредба 4. тачка 1, одредба 5. тачка 1. 2. и 3. („Службени гласник Републике Српске“ број: 22/96)
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Општинска административна такса 2 КМ (на захтјев) Таксеном марком
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име и презиме
Име једног родитеља
Дан, мјесец и година рођења
Мјесто рођења, општина и република
Мјесто пребивалишта
Држављанство
Регистарски и серијски број личне карте, мјесто и датум издавања
Матични број грађанина
Подаци о завршеној школи
Подаци о стручном усавршавању, односно допунском образовању
Подаци о признатом пензијском стажу
Подаци о радном односу (назив и сједиште послодавца, трајање радног односа)
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Захтјев за издавање радне књижице Књижара Оригинал
Радна књижица Књижара Оригинал
лична карта МУП Овјерена копија
Диплома о завршеној школи Школска установа Овјерена копија
РОК ЗА РЈЕШАВЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 2 дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Tрајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузимање обрасца захтјева