ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за општу управу
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДНИЦА  –
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Општа управа и заједнички послови
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Биљана Лаловић, начелник Одјељења
Телефон: 057/342-336
E-мејл: opstauprava@opstinains.net

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Доступност документације похрањене у архиви Општине странкама у поступку и другим лицима која имају правни интерес.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о архивској дјелатности, члан 9 – 18.; 41. и 42. („Службени гласник Републике Српске“, број 119/08); Закон о општем управном поступку, члан 68. и 160. („Службени гласник Републике Српске“ број: 13/02, 87/07 i 50/10); Уредба о канцеларијском пословању, члан 14. и 15. („Службени гласник Републике Српске“ бр. 1/04 и 13/07); Упутство о спровођењу канцеларијског пословања републичких органа управе, члан Упутство се примјењује у цјелости („Службени гласник Републике Српске“ број 31/05, 5/06, 10/06, 10/07, 31/09, 43/09, 74/09, 99/09, 98/10, 111/10 и 25/11)
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Општинска административна такса 5 КМ (5 КМ за преписивање од полутабака оригинала) Таксеном марком
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Презиме, име, име једног родитеља
ЈМБГ
Број Л.К. МУП ПС
Адреса и мјесто становања
Број телефона
Назив документа
Име и презиме лица на које документи гласе
Број и датум документа
Сврха издавања преписа
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Доказ о плаћеној административној такси Општина Оригинал
РОК ЗА РЈЕШАВЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 3 дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузимање обрасца захтјева