ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за општу управу
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДНИЦА  –
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Општа управа и заједнички послови, Борачко-инвалидска заштита и цивилна заштита
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Борка Крешталица, Самостални стручни сарадник
Телефон: 057/340-621
E-мејл: slavica.draskovic@opstinains.net

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Заштита мирнодопских војних ивалида, утврђивање висине новчане накнаде по основу оштећења организма задобијеног вршењем војне дужности и остваривање других права на основу овог статуса.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца одбрамбено – отаџбинског рата Републике Српске , члан 7. („Службени гласник Републике Српске“ број: 134/11, 09/12 и 40/12); Закон о општем управном поступку, члан 190. („Службени гласник Републике Српске“ број: 13/02, 87/07 i 50/10); Закон о општем управном поступку, члан 190. („Службени гласник Републике Српске“ број: 13/02, 87/07 i 50/10); Правилник о раду љекарских комисија за оцјену војног инвалидитета, члан 1. („Службени гласник Републике Српске“ број: 31/10); Правилник о оштећењу организма по основу којих војни инвалид има право на додатак за његу и помоћ и Правилник о оштећењу организма по основу којих војни инвалид има право на ортопедски додатак, члан 1. .(„СлужбенигласникРепубликеСрпске“број:31/10)
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име и презиме
Адреса подносиоца
Контакт телефон
ЈМБ
Образложење захтјева
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Увјерење о оклоностима рањавања Министарство рада и борачко-инвалидске заштите Копија
Лична карта МУП Копија
Стара и и нова медицинска документација о рањавању, повреди, озљеди или болести Медицинске установе Копија
РОК ЗА РЈЕШАВЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 30 дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Рок за преглед потпуности захтјева 10 дана.
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Док постоје Законом прописани услови.
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузимање обрасца захтјева