ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за општу управу
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДНИЦА  –
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Општа управа и заједнички послови, Борачко-инвалидска заштита и цивилна заштита
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Борка Крешталица, Самостални стручни сарадник
Телефон: 057/340-621
E-мејл: slavica.draskovic@opstinains.net

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Заштита борачко-инвалидске категорије и остваривање права на новчану накнаду по основу погибије цивилне жртве рата и других права.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о заштити цивилних жртава рата -Пречишћен текст, члан 24. и 9. („Службени гласник Републике Српске“ број: 134/11); Закон о општем управном поступку, члан 190. („Службени гласник Републике Српске“ број: 13/02, 87/07 i 50/10); Одлука о утврђивању основице и коефицијента висине исплате мјесечних примања, члан 2 („Сл. гл. РС“ бр. 42/08)
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име и презиме
Адреса подносиоца
Контакт телефон
ЈМБ
Образложење захтјева
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Лична карта МУП Копија
Медицинска документација Медицинске установе Копија
Увјерење о околностима погибије Јединице, ЦЈБ, Црвени крст Овјерена копија
Изјава странке и два свједока Од за општу управу Оригинал
Вјенчани лист Од за општу управу Овјерена копија
Смртни лист Од за општу управу Овјерена копија
РОК ЗА РЈЕШАВЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 30 дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Рок за преглед потпуности захтјева 10 дана.
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Док постоје Законом прописани услови.
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузимање обрасца захтјева