ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за привреду и друштвене дјелатности
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДНИЦА Oдсјек за привреду
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Развој, предузетништво, пољопривреда и друштвене дјелатности
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Драги Јоцић, Самостални стручни сарадник из области пољопривреде и шумарства
Телефон: 057/340-836
E-мејл: dragi.jocic@opstinains.net

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Пољопривредна сагласност за промјену намјене пољопривредног земљишта у непољопривредно омогућава странци прибављање грађевинске дозволе
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о општем управном поступку, члан 190. (Службени гласник Републике Српске бр.13/02, 87/07 и 50/10); Закон о пољопривредном земљишту, члан 32.-36. и 81. ( Службени гласник Републике Српске бр. 93/06; 86/07,14/10, 5/12)
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Накнада за промјену намјене пољопривредног земљишта Зависи од културе, класе и катастарског прихода 562-099-00000556-87 Вр.прих.: 722425; буџ.орг. 9999999; прима. Рачун јавних прихода Републике Српске; Позив на број: 88
Општинска административна такса 20 КМ Таксеном марком
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име и презиме/Назив правног лица
Адреса становања/сједиште фирме
ЈМБ/ЈИБ
Број парцеле ( к.ч. број)
Катастарска општина
Култура земљишта
Класа земљишта
Број ПЛ
Површина парцеле
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Локацијски услови Одјељење за урбанизам и просторнно уређење Копија Прибавља се по службеној дужности (не плаћа се посебна такса/накнада за овај документ)
Посједовни лист – препис Републичка управа за геодетске и имовинско правне послове Копија Прибавља се по службеној дужности на основу Споразума са РУГИП (остаје обавеза подносиоца захтјева да плати одговарајућу таксу/накнаду за тај документ, само што га он сам не мора прилагати уз захтјев)
Земљишно књижни уложак Основни суд Копија
Копија катастарског плана Републичка управа за геодетске и имовинско правне послове Копија Прибавља се по службеној дужности на основу Споразума са РУГИП (остаје обавеза подносиоца захтјева да плати одговарајућу таксу/накнаду за тај документ, само што га он сам не мора прилагати уз захтјев)
Доказ о уплати накнаде – уплатница Пошта, банка Оригинал
РОК ЗА РЈЕШАВЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 5 дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Рок за преглед потпуности захтјева 1 дан.
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузимање обрасца захтјева